top of page

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ยกระดับบริการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับองค์กร

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ยกระดับบริการรับมือภัยคุกคามไซเบอร์สำหรับองค์กร การันตีคุณภาพมาตรฐานสากลด้วย ISO/IEC 27001:2013 ย้ำภาพผู้นำบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์ ครบวงจร พร้อมรับมือทุกสถานการณ์


กรุงเทพฯ 17 พฤษภาคม 2565 – กลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ตอกย้ำผู้ให้บริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของไทย ล่าสุด ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย ได้รับการรับรอง ISO/IEC 27001:2013 มาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล จากบูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) สะท้อนการพัฒนาคุณภาพบริการได้อย่างครอบคลุม ครบวงจร ทั้งกระบวนการทำงาน เทคโนโลยีที่ทันสมัย และทีมงานผู้เชี่ยวชาญ พร้อมมุ่งมั่นเดินหน้ายกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงาน ให้ลูกค้าองค์กรบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมั่นใจ พร้อมรับมือทุกสถานการณ์ในโลกไซเบอร์ได้อย่างทันท่วงทีนายประวาลทอง ทองใหญ่ ณ อยุธยา ผู้จัดการฝ่ายรับรองระบบมาตรฐานฯ ในภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (ประเทศไทย พม่า ลาว กัมพูชา) บริษัท บูโร เวอริทัส เซอทิฟิเคชั่น (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ISO/IEC 27001:2013 เป็นมาตรฐานระดับสากล ในเรื่องความปลอดภัยทางข้อมูล ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมอบใบรับรองนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าองค์กรที่ผ่านการตรวจประเมิน มีกระบวนการบริหารจัดการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับข้อกำหนดและข้อกฎหมาย อันมีส่วนสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ซึ่งหมายถึงลูกค้า ผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานในองค์กรด้วย ขอแสดงความยินดีแก่ความสำเร็จของกลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย สามารถผ่านการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 ในครั้งนี้ อันพิสูจน์ให้เห็นว่าทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นองค์กรที่มีการดำเนินงานตามขั้นตอน เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการ และข้อมูลสำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความมั่นคงสูงสุด อีกทั้งขอให้รักษามาตรฐานนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบบริการอันเป็นเลิศให้แก่ลูกค้าในระยะยาวต่อไป”นางฐิติรัตน์ ศิริพัฒนาเลิศ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านความปลอดภัยระบบข้อมูลสารสนเทศ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพบริการ ให้พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่รุนแรงและซับซ้อนอย่างทันท่วงที กลุ่มธุรกิจ ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ภายใต้ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป ผู้ให้บริการระบบบริหารจัดการความปลอดภัยทางไซเบอร์ครบวงจรแก่ลูกค้าองค์กร ได้เร่งเดินหน้าพัฒนาบริการด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ มาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการลงทุนทางด้านเทคโนโลยี โครงสร้างพื้นฐาน การนำนวัตกรรมเทคโนโลยีชั้นนำระดับโลก ผนวกกับทีมงานที่มีประสบการณ์สูงจากหลากหลายองค์กรชั้นนำทั้งในและต่างประเทศซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านไซเบอร์โดยเฉพาะ เพื่อให้พร้อมเต็มที่ที่จะดูแลลูกค้าองค์กรให้สามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลที่มีความท้าทายเพิ่มมากขึ้น และล่าสุด เป็นที่น่ายินดีที่ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังด้านความมั่นคงปลอดภัย หรือ Security Operation Center (SOC) ของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ISO/IEC 27001:2013 ซึ่งเป็นการยืนยันถึงคุณภาพการดำเนินงานที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับโลกได้อย่างครบถ้วน มีการปฏิบัติใช้อย่างจริงจังทั้งระบบงานหลักและระบบงานสนับสนุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการได้รับการรับรองดังกล่าว จะเสริมสร้างความมั่นใจยิ่งขึ้นแก่ลูกค้าองค์กรที่เลือกใช้บริการของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ ในการวางแผนป้องกัน เฝ้าระวัง และจัดการกับภัยคุกคามทางไซเบอร์สมัยใหม่ ช่วยลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นกับองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากต่อความสำเร็จของธุรกิจในยุคปัจจุบันนี้”สำหรับองค์กรที่สนใจบริการความปลอดภัยทางไซเบอร์ ของทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.truedigital.com/cybersecurity หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล security.servicedelivery@truedigital.comเกี่ยวกับทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้

ทรู ดิจิทัล ไซเบอร์ ซิเคียวริตี้ เป็นผู้ให้บริการและคำปรึกษาด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ชั้นนำของประเทศ ภายใต้การดำเนินงานของ ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป โดยมีบริการเฝ้าระวังและดูแลระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์แบบครบวงจรแก่หลากหลาย องคก์รธุรกิจ ครอบคลุมการทดสอบระบบ (Offensive Service) การเฝ้าระวังภัยคุกคาม (Defensive Service) การดูแล ระบบความปลอดภัย (Managed Security Service) และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act หรือ PDPA)


Commentaires


bottom of page