เรียนออนไลน์ ไปต่อหรือพอแค่นี้ กับหลากหลายเทคโนโลยีที่ช่วยให้การเรียนรู้เกิดขึ้นจริงได้เมื่อโควิด-19 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวขนานใหญ่ในทุกอุตสาหกรรม ไม่เว้นแม้แต่โลกของการศึกษาที่ถูก Disrupt จนทำให้วิถีการเรียนการสอนต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียนไปสู่การเรียนผ่านหน้าจอแบบฉับพลัน ครู นักเรียน และผู้ปกครองต้องปรับตัวเองให้เข้าสู่โหมดการเรียนการสอนออนไลน์ที่กลายเป็นการศึกษาภาคบังคับด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้


เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาจึงเข้ามามีบทบาทอย่างมาก เมื่อการเรียนผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มจากบ้านเป็นหนึ่งในมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในหลายประเทศตั้งแต่ต้นปี 2020 เห็นได้จากตลาดของ Educational Technology หรือ Edtech ที่เติบโตแบบก้าวกระโดดในช่วงการแพร่ระบาดของโรค


โดยผลวิเคราะห์จาก HolonIQ แพลตฟอร์มเทรนด์ข้อมูลและงานวิจัยทางการศึกษา พบว่าแรงผลักดันจากโควิด-19 ทำให้ภายในปี 2025 ตลาด Edtech ทั่วโลกจะเติบโตมีมูลค่าถึงสี่แสนสี่พันล้านดอลล่าร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปี 2020 หรือมีอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 16.3% ต่อปี ในขณะเดียวกันก็จะเห็นบริการของ Edtech ที่เพิ่มขึ้นอย่างหลากหลายเพื่อตอบโจทย์ทั้งผู้เรียน และผู้สอนที่มา: https://www.holoniq.com/


เมื่อเทรนด์การเรียนการสอนแบบออ